Available courses

การเขียนโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการระบุโครงร่าง หัวข้อ และขั้นตอน คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ชั้นม.1 เนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์

เซลล์คืออะไร
              
เซลล์คือหน่วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีชีวิตที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันมาก